ข่าวสารทันสมัย

สมองมนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมอาการอยากสูบบุหรี่ได้

2015-04-10 00:00:00

มันเป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นอยากจะบอกทุก ๆ คนที่สูบบุหรี่ว่า มันไม่ใช่เพื่อนเลยมันเป็นแค่ความเคยชิน

2015-04-10 00:00:00

การสูบบุหรี่ คือ การเผาธนบัตรทิ้งและยังเสียสุขภาพ

2015-04-10 00:00:00

ขั้นที่ 4 กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกำลังใจมีอยู่รอบตัว

2015-04-10 00:00:00

ขั้นที่ 3 ความรู้-ความเข้าใจภาวะขาดนิโคติน

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th