ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติส่งบุคลากร ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อด้านการควบคุมยาสูบ"

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการผลิตสื่อให้โดนใจในงานรณรงค์เลิกบุหรี่ การอบรมฯ จัด ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) กล่าวเปิดการอบรมฯ

 

กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ วิทยากรคือ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผจก.แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายเรื่อง “การพัฒนาสื่อให้โดนใจในงานรณรงค์เลิกบุหรี่” และวิทยากรจากทีมผู้ผลิตรายการกบนอกกะลาและรายการช่องไทย พี บี เอส คือ คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คุณอุมาพร ตันติยาทร และทีมงานควบคุมการฝึกปฏิบัติผลิตวีดีทัศน์เพื่อการรณรงค์เลิกบุหรี่ 

 

การฝึกภาคปฏิบัติ ทีมวิทยากรได้นำผู้อบรมเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ” หน่วยงานที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ของโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมี นพ. จิตริน ใจดี และ พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ รวมทั้งเข้าร่วมในการถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการฝึกภาคปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

จากจำนวนผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มผลิตวีดีทัศน์เป็น ๒ กลุ่ม มีการระดมสมองเพื่อกำหนดเค้าโครงเรื่อง วางแผนการถ่ายทำและการตัดต่อภาพ และจากการระดมสมองของสมาชิกในกลุ่มมีมติเลือก การบริการของ Quit Line ผลิตเป็นวีดีทัศน์ ในชื่อเรื่อง “จุดเปลี่ยน” ซึ่งอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย กล่าวว่าจะได้นำเสนอสู่สาธารณะโดยจะระบุว่าวีดีทัศน์ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการควบคุมยาสูบ  

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th