ข่าวสารทันสมัย

ผลต่อสุขภาพหลังหยุดสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

รายงานล่าสุดของนายแพทย์ใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา “การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร”

2015-04-10 00:00:00

แหล่งบันเทิง-บ้าน ควันบุหรี่มือสองสูงเกินมาตรฐาน

2015-04-10 00:00:00

“ควันบุหรี่มือสาม” สารพิษที่ตกค้างอยู่ในบ้านของผู้สูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

วิธีปฏิบัติ เคล็ดลับหลังจากทิ้งบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th