ข่าวสารทันสมัย

ผลลัพธ์ที่กลับกลายจากคลินิกเพื่อการเลิกสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

สักวาเลิกบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

การลดอาการซึมเศร้าไม่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

ความเสี่ยงของคนอเมริกันที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่ง

2015-04-10 00:00:00

สมองมนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมอาการอยากสูบบุหรี่ได้

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th