ผลต่อสุขภาพหลังหยุดสูบบุหรี่

ผลต่อสุขภาพหลังหยุดสูบบุหรี่

มีประโยชน์ทั้งผลระยะสั้นและระยะยาว 
ในระยะยาว ลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อหยุดได้นาน 10-15 ปี
ที่สำคัญถ้าสามารถหยุดสูบบุหรีได้ก่อนอายุ 35 ปี จะมีอายุเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

ในกรณีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

จะลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งปอดลงถึงร้อยละ 30-50 เมื่อหยุดนานได้ 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงความมีปัจจัยเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่สูบแม้เลิกได้นาน 20 ปี และจะลดอัตราเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งปอดถึงร้อยละ 90 ถ้าสามารถหยุดได้ก่อนอายุ30 ปี จะลดอัตราเสี่ยงของมะเร็ง ในช่องปาก และมะเร็งหลอดอาหาร ลงครึ่งหนึ่งเมื่อหยุดได้นาน 5 ปี 

1429347519674.jpg

ในกรณีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

จะลดลงได้เร็วกว่ามากโดยจะลดอัตราเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งเมื่อหยุดได้ 1 ปีและจะค่อยๆ ลดลงจนเท่าผู้ไม่สูบบุหรี่เมื่อหยุดสูบได้นาน 15 ปี ที่น่าสนใจมากคืออัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก การศึกษา meta-analysis ลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเลิกสูบในกลุ่มที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทั้งนี้ ลดลงมากกว่าในกลุ่มที่ใช้ยารักษามาตรฐานทั่วไปซึ่งรวมถึงการใช้กลุ่มยาละลายลิ่มเลือด, แอสไพริน, กลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์ และสตาติน นอกจากนี้ยังลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก หลอดเลือดในสมองตีบตัน 

ในกรณีผลต่อสมรรถภาพปอดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 

ลดอัตราความเสื่อมของสมรรถภาพปอดที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ ทำให้ชะลอการเกิดโรค COPD ซึ่งเป็นโรคของหลอดลมและปอดที่มีผลต่อการลดลงของสมรรถภาพปอดเป็นหลักโดยแสดงออกเป็นมีภาวะอุดกั้นที่ไม่กลับคืนสู่ปกติทั้งหมดหลังการให้ยาขยายหลอดลม 

ลดอัตราเสียชีวิตและอาการจับหืดในผู้ป่วยCOPDเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ยังไม่เลิกสูบ ประโยชน์ของการเลิกสูบต่อสมรรถภาพปอดมีทุกระยะของโรค นอกจากนี้ยังลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตจากปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด และโรคหัวใจ ร่วมด้วยซึ่งในกลุ่ม COPD ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องจะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดถึง 5-6 เท่าและโรคหัวใจ 3-4 เท่าร่วมด้วย 

กลุ่มสตรีที่เป็น COPD จะมีสมรรถภาพปอดดีขึ้นกว่าเพศชายถึง 2 เท่าถ้าหยุดสูบ ขณะเดียวกันกลับมีความเสื่อมของสมรรถภาพปอดมากกว่าเพศชายถ้ายังยืนหยัดสูบบุหรี่ต่อเนื่อง 

ในกรณีหญิงมีครรภ์สูบบุหรี่ 

จะป้องกันการลดลงของน้ำหนักเด็กแรกคลอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้ถ้าสามารถหยุด ได้ในช่วง 3-4 เดือนแรกของการมีครรภ์ 

ในกรณีหยุดสูบก่อนการผ่าตัด 
จะลดอัตราเสียชีวิตและอัตราการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ 

โดยภาพรวม

ถ้าสามารถลดผู้สูบบุหรี่ลดครึ่งหนึ่งได้จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ได้ทั่วโลกถึง 20-30 ล้านคนในต้นศตวรรษนี้ และ 150 ล้านคนในกลางศตวรรษ ทั้งนี้จะยิ่งเห็นผลชัดเจนถ้าป้องกันวัยหนุ่มสาวไม่ให้ใช้ยาสูบด้วย

เรียบเรียงโดย พญ.วิไลวรรณ วิริยะไชโย

คัดจากบทความการควบคุมยาสูบ (Tobacco Control) ของ พญ.วิไลวรรณ วิริยะไชโย
จากตำราโรคระบบการหายใจ โดยสมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย -- กรุงเทพฯ : สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 2550และค้นคว้าเพิ่มเติมจากบทความวิชาการทางการแพทย์อื่น ๆ

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th