ข่าวสารทันสมัย

เคยสัญญา : ความรักและกำลังใจ ชนะทุกอย่าง - มาช่วยส่งกำลังใจกันในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. (World No Tobacco Day)

2016-05-21 01:21:57

หักดิบใช้ได้ เลิกได้ไวไม่ยากอย่างที่คิด

2016-05-13 20:56:18

ทางบริษัท นารายณ์แพค จำกัด จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ลด เลิก บุหรี่ และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

2016-02-05 01:37:07

โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ เทศบาลเมืองคลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

2015-10-12 21:36:50

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก บริษัท นารายณ์แพค จำกัด ให้บรรยายเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และสุขภาพดีอย่างไรภายหลังการเลิกบุหรี่”

2015-10-12 20:44:01

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th