บทความ

การสูบบุหรี่กับโรคหัวใจ

2016-08-29 15:37:53

การเกิดเป็นมะเร็ง

2015-11-23 11:59:15

ผู้ป่วยและญาติกับการป่วยเป็นมะเร็ง

2015-10-30 10:54:28

วัยรุ่นกับบุหรี่ (2)

2015-09-28 09:56:19

วัยรุ่นกับบุหรี่

2015-08-31 19:06:54

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th