ปฏิญญาจาก การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14

ปฏิญญา

เสนอต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

1438827868192.jpg

 

                พวกเราในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบต่างๆทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๑๗๕ คน จาก ๖๔ จังหวัด ขอประกาศปฏิญญาร่วมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยของบุหรี่ และเพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย ดังนี้

 

                ด้วยเราตระหนักว่า

  1. การเสพติดยาสูบเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพ อีกทั้ง ควันบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใกล้ชิด บุหรี่จึงไม่ใช่สินค้าปกติเหมือนสินค้าอื่นทั่วไป แต่เป็นสินค้าที่ฆ่าผู้บริโภคของตัวเองแม้จะใช้ตามปกติ โดยทำให้ผู้สูบบุหรี่ไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน
  2. การสูบบุหรี่ของคนไทยยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยชายไทยยังสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ ๔๐ จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังมีถึง ๑๑.๔ ล้านคน และแต่ละปีมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่ง ๑๔๐,๐๐๐ คน จะติดไปตลอดชีวิต
  3. บริษัทบุหรี่ได้มีวิวัฒนาการด้านการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆออกสู่ตลาด เพื่อล่าลูกค้ารายใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน อีกทั้งได้พยายามแทรกแซงกระบวนการออกกฎหมายของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
  4. สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนถึงขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน ๑๑,๒๒๑,๘๐๓ คน และขณะนี้ การลงชื่อสนับสนุนยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  5. ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ อีกทั้งร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการยกร่างที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล โดยอนุวัตการตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่มีผลผูกพันให้ทั้ง ๑๘๐ ประเทศภาคี ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ท้ายสุดนี้ พวกเราตระหนักว่า การแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบไม่สามารถสำเร็จได้โดยบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น เราจึงขอประกาศปฏิญญาร่วมกัน เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในพิธีปิดการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑๔ นี้ ว่า

 

หนึ่ง พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เร่งรัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยรู้เท่าทันข้อมูล ข้ออ้าง ที่บิดเบือนของบริษัทบุหรี่ และไม่ยินยอมให้บริษัทบุหรี่แทรกแซงในขั้นตอนต่างๆของการออกกฎหมายให้ล่าช้า หรือแปรญัตติในขั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายอ่อนลง

สอง พวกเราจะร่วมกันสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อให้การควบคุมการบริโภคยาสูบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สาม พวกเราจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกระดับ ในทุกชุมชน และทุกองค์กร

สี่ พวกเราจะร่วมมือกันส่งเสริมให้การไม่สูบบุหรี่ เป็นค่านิยม และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทย

 

ทั้งนี้เพื่อสุขภาวะของประชาชนไทย ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึงและเสมอหน้ากัน

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th