บทความ

วัยรุ่นกับบุหรี่ (2)

2015-09-28 09:56:19

วัยรุ่นกับบุหรี่

2015-08-31 19:06:54

พระภิกษุกับการสูบบุหรี่

2015-06-20 20:32:11

บุหรี่กับรายได้และรายจ่ายเพื่อการรักษา

2015-06-19 20:24:01

ทำไมต้องร่วมมือกันผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่)*

มีรายงานการศึกษายืนยันแน่นอน เมื่อราว 50 ปีที่ผ่านมา ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งและโรคร้ายแรงต่างๆ
2015-06-18 21:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th