ความเสี่ยงของคนอเมริกันที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่ง

ความเสี่ยงของคนอเมริกันที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่ง: หยุดสูบบุหรี่คือการป้องกันที่สำคัญ

ผลการวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าความเสี่ยงของคนอเมริกันที่จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดลงครึ่งหนึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากคนอเมริกันสูบบุหรี่น้อยลง มีการเฝ้าระวังเรื่องระดับโคเลสเตอรอล และพยายามลดระดับความดันโลหิตลง ในอันที่จริง วิธีการรักษาได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงด้วย แต่การป้องกันตั้งแต่แรกไม่ให้ป่วยเป็นโรคหัวใจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิต 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกและหัวใจวาย ซึ่งสาเหตุหลักของโรคคือการสะสมโคเลสเตอรอลในหลอดเลือดที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกาย จากข้อมูลที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 1980 ถึง ปี2000 นักวิจัยพบว่ามาตรการการป้องกันเบื้องต้นโดยการลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้มีสุขภาพแข็งแรงส่งผลอย่างมากที่สุดต่อความแตกต่างในอัตราการเสียชีวิต ส่วนมาตรการที่ส่งผลรองลงมาเป็นการป้องกันระดับสอง เช่น การใช้ยา หรือการผ่าตัดในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ

“ความรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมากทำให้สามารถวางมาตรการเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล” นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับโคเลสเตอรอล ความดันโลหิต และการสูบบุหรี่ นำมาคำนวนเพื่อประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจในระหว่างสองช่วงระยะเวลา พบว่า 79% ของอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงคือผู้ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจ

ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่มีอาการของโรคหัวใจอยู่แล้วแต่ได้รับการดูแลจากมาตรการการป้องกันระดับสอง เช่นการผ่าตัด หรือการใช้ยาเพื่อควบคุมความเสี่ยง

เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่พบว่าสัดส่วนของอัตราการตายที่ลดลงเนื่องจากการใช้ยาป้องกัน เช่น ยาลดโคเลสเตอรอล และ ยาลดความดันโลหิต มีเพียงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความจริงที่ว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีในกลุ่มตัวอย่างป่วยเป็นโรคหัวใจน้อยมาก แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้าง และหลายคนในกลุ่มนี้ไม่ได้รับประทานยาป้องกันตามสั่งอย่างสม่ำเสมอหรือหยุดรับประทานไปเลยก็มี  นับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าการป้องกันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้คนเรายังคงมีสุขภาพดีอยู่

การป้องกันในเบื้องต้นและในระดับทุติยภูมิล้วนมีความสำคัญ หากผู้ใดยังไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ก็สามารถรักษาสุขภาพให้ดีอยู่ได้ด้วยการลดความดันโลหิตและลดโคเลสเตอรอล รวมทั้งหยุดสูบบุหรี่  หากเคยมีอาการหัวใจวายมาแล้ว ก็ยังสามารถเป็นผู้กำหนดสุขภาพของตนเองในอนาคตได้ โดยการลงมือป้องกันการเกิดหัวใจวายครั้งที่สอง และลดความเสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้ อย่าล้มเลิกความตั้งใจไม่ว่าสุขภาพในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไร
ที่มา: Medical News Today ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน American Journal of Preventive Medicine  V39,  2010

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th