เลิกบุหรี่เชิญทางนี้

การเลิกบุหรี่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของปอดและหัวใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ภายใน 20 นาที
 • ความดันเลือดและชีพจรจะเต้นในระดับปกติ
8 ชั่วโมง
 • ระดับออกซิเจนในเลือดจะคืนสู่ระดับปกติ
 • ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายจะลดลง
1 วัน
 • คาร์บอนไดออกไซด์ที่จับแน่นกับเม็ดเลือดแดงจะถูกขจัดออก ปอดจะเริ่มขจัดเสมหะและสิ่งสกปรกต่างๆ ออก
 • โอกาสที่จะเกิดหรือตายจากหัวใจล้มเหลวลดลง
2 วัน
 • นิโคตินจะไม่เหลือในร่างกาย
 • การรับรู้รสและกลิ่นจะดีขึ้น
 • โอกาสจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวลดลง
2-12 สัปดาห์
 • การไหลเวียนของเลือดสู่แขนขาดีขึ้น
 • การหายใจจะคล่องมากขึ้น
 • รู้สึกมีพลังกายมากขึ้น การเดินจะทำได้เร็วและนานขึ้น
3 เดือน
 • ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
 • ความดันโลหิตลดลงสู่ระดับปกติ
 • ในชาย ตัวอสุจิจะแข็งแรงขึ้น สู่ระดับปกติ
 • ในหญิง ภาวการณ์มีบุตรยากจะลดลง
 • การทำหน้าที่ปอดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 การออกกำลังกายจึงทำได้ง่ายขึ้น
6 เดือน
 • ปัญหาการไอลดลง การหายใจดีขึ้น
 • ความเสี่ยงต่อปอดอักเสบลดลง
1 ปี
 • ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเทียบกับผู้ยังไม่เลิกสูบบุหรี่
5 ปี
 • โอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดและที่อื่นๆ หรืออัมพาตเท่ากับผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ถ้าไม่มีโรคเรื้อรัง สุขภาพทั่วไปจะดีขึ้น
10 ปี
 • ความเสี่ยงที่จะตายด้วยโรคมะเร็งปอดลดลงครึ่งหนึ่ง
15 ปี
 • ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
หมวดหมู่บทความ
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th