กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย 35 เครือข่าย ลงนาม MOU เพื่อการควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง

1429349090383.jpgเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย 35 เครือข่าย พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดาเนินงานควบคุมยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดาเนินการควบคุมยาสูบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ดังนั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายจึงได้มีข้อตกลงร่วมกันในการดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ คือ 1. สนับสนุนการจัดทาและร่วมดาเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และมาตรการต่างๆ ตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) 2. สนับสนุนและร่วมดาเนินการเฝ้าระวังให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สนับสนุนและร่วมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบตามมาตรการต่างๆ การสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในสังคม การลดและเลิกบุหรี่ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 4. สนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการบริโภคยาสูบ 5. กรมควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน/สนับสนุน/ติดตามให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายตามบทบาทหน้าที่หลักขององค์กร และที่ได้รับมอบหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายการควบคุมยาสูบของประเทศ

 
1429349182764.jpg  1429349199431.jpg

สาหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ รวม 35 หน่วยงาน ได้แก่
1. เครือข่ายกายภาพบาบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
2. เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3.เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แห่งเอเชียอาคเนย์ (SEATCA)
4.เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
5. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
6. เครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
7.เครือข่ายวิชาชีพนักรังสีเทคนิคในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
8.เครือข่ายวิชาชีพนักเวชนิทัศน์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
9.เครือข่ายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
10. เครือข่ายวิชาชีพนักสาธารณสุขในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
11. เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
12. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
13. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนจีนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
14.เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
15. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน การควบคุมการบริโภคยาสูบ
16. เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ สภาเภสัชกรรม
17. เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
18. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
19. เครือข่ายวิทยุชุมชน
20. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
21. เครือข่ายหมออนามัยเพื่อการควบคุมยาสูบ
22. ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
23. มูลนิธิใบไม้เขียว
24. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
25. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
26. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
27. สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
28. สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย
29. สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
30. สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย
31. สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
32. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
33. สานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
34. สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
และ 35. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


1429349256594.jpgทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การจะทาให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแบบภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการประสานงานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทุกภาคส่วนในการดาเนินมาตรการต่างๆ หากผู้ใดพบการกระทาความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์ กรมควบคุมโรค โทร 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3333 หรือต้องการคาปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้ สามารถโทรสายด่วนเลิกบุหรี 1600

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th