การร่วมบำบัดผู้รับบริการเลิกบุหรี่ระหว่างสถานประกอบการกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

งานวิจัย

 การร่วมบำบัดผู้รับบริการเลิกบุหรี่ระหว่างสถานประกอบการกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

นาวาโทหญิง ดร.อรวรรณ ฆ้องต้อ และคณะ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการร่วมบำบัดผู้รับบริการเลิกบุหรี่ ระหว่างสถานประกอบการและศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น  ในระยะแรกดำเนินการปี พ.ศ.2558-2559 เพื่อส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักของพนักงานในสถานประกอบการ ถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ และส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่  โดยมีการให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการ และสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญการควบคุมการสูบบุหรี่  ส่งเสริมให้พนักงานที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจะทำให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองน้อยลง ซึ่งมีสถานประกอบการ 6 แห่ง ได้ส่งต่อผู้รับบริการเลิกบุหรี่มารับบริการเลิกบุหรี่จำนวน 43 คน  ผู้ให้คำปรึกษาโทรกลับเพื่อให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสูบซ้ำภายในระยะเวลา  1 ปี พบว่า ผู้สูบบุหรี่จากสถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง

  • เลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องที่ระยะเวลา 6 เดือนจำนวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.91
  • เลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องที่ระยะเวลา 12 เดือนจำนวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.60

    นอกจากนั้นพบว่า สถานประกอบการยังมีความพึงพอใจในบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติอยู่ในระดับดีถึงดีมาก หากแต่ยังมีปัจจัยที่ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่อยู่พอสมควร  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการถ่ายทอดบทเรียนครั้งนี้ จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต้นแบบ และให้สถานประกอบการอื่นๆ ที่สนใจจะดำเนินงานด้านนี้ ได้เรียนรู้ต่อไป และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติต่อไป

1541181610110.jpg 1541181623889.jpg 1541181645660.jpg 1541181652736.jpg 1541181658561.jpg 1541181664025.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th