การรณรงค์เลิกบุหรี่

เมื่อควันบุหรี่เข้าสู่ปอด

2015-05-04 16:56:54

บอกความรู้สึกจากใจ 1600

2015-05-04 16:54:27

บุหรี่เลิกยาก แต่เลิกได้

2015-05-04 16:50:28

ยาเส้น + บุหรี่ซอง = ตาย

2015-05-04 16:48:55

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

2015-05-04 16:26:28

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th