ข่าวการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14

ข่าวการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

1438825269732.jpgเมื่อ 27 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศจย. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ   รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และแถลงข่าวเรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” ร่วมกับนายแพทย์ริชาร์ด บราวน์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อหลักการประชุมครั้งนี้คือการหนุนกฏหมายใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีทั้งการนำเสนอปากเปล่าและนำเสนอโดยโปสเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในแวดวงผู้ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์จากภาครัฐ ภาคประชาสังคมและผู้สนใจทั่วไป

 

1438825265071.jpg

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ฯ จัดสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “เพิ่มการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่สำเร็จด้วย รพ.สต. หมอครอบครัว และ Quitline” โดย นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางบุญราศรี จูห้อง หัวหน้างานส่วนการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม และ นางกาญจนา สกลภาพ ผู้ให้คำปรึกษา เป็นวิทยากร ในการสัมมนากล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของระบบส่งต่อระหว่างภาคีเครือข่ายบริการเลิกบุหรี่กับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ มีผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนารวมทั้งสิ้นราว 40 คน เป็นบุคลากรของ รพ.สต. จากจังหวัดเชียงราย จากจังหวัดราชบุรี เป็นบุคลากรจาก อบต. สมุทรปราการ และเป็นคุณครูจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

วันสุดท้ายของการประชุม (29 กรกฎาคม 2558) ศจย.และภาคีเครือข่าย จัดให้มีการกล่าวคำปฏิญาญหนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติ์จากศิลปินดารานักร้องที่มีชื่อเสียงมาร่วมสร้างสีสรรและให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อีกเป็นจำนวนมาก 

1438825276048.jpg 1438825253105.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th