สนช. มีมติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่14/2560 ที่มี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 79 มาตรา

ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในร่างกฏหมายฉบับนี้ และมีมติเห็นชอบวาระ 3 เห็นสมควรให้ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกาศใช้เป็นกฏหมายด้วยคะแนน 202 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี และงดออกเสียง 6 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 210 ท่าน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
001.pdf (470 kB)
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th