เลิกบุหรี่ทำไม?

2022-05-08 09:00:11

พลังสูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

2022-04-22 03:31:28

ก้าวต่อไปของชีวิต ก่อนโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

2022-04-20 17:33:14

โครงการอบรมทางไกลครั้งที่4 "เลิกบุหรี่...แล้วดีอย่างไร"

2022-01-27 01:51:11

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานคัดกรอง Call Counselor - Brief Intervention (CCB) ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

2022-01-08 20:26:43

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th