ชีวิตปลอดบุหรี่ ๑ ปี

ชีวิตปลอดบุหรี่ ๑ ปี

จินตนา ยูนิพันธุ์ และคณะ

บทนำ


1441628501949.jpgศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline) ดำเนินการให้บริการเลิกบุหรี่ตั้งแต่มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งผ่านการอบรมจนมีสมรรถนะสูง ใช้กระบวนการให้คำปรึกษาตาม Evidence-based protocol ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศมาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี มีผู้เลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งปีจำนวนหนึ่ง การศึกษาข้อมูลประสบการณ์เชิงลึกของบุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในบริบทสังคมไทย

 

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาประสบการณ์การเป็นผู้เลิกบุหรี่ได้ ๑ ปี
วิธีการศึกษา ใช้รูปแบบการศึกษารายกรณี มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน ๑๐ ราย รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษา หลังจากได้รับบริการให้คำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาของ Quitline ผู้สูบลงมือเลิกบุหรี่ในทันทีในวันที่ได้รับคำปรึกษาโดย
  • แรงจูงใจคือ ตนเอง ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด การได้รับข้อมูลและกำลังใจจาก Quitline และความสิ้นเปลืองจากบุหรี่
  • อุปสรรคของการเป็นผู้เลิกบุหรี่คือ อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการเลิก (อาการขาดนิโคติน)
  • สิ่งที่กระตุ้นให้อยากสูบได้แก่ เห็นเพื่อนสูบ วงเหล้า การเข้าสังคม เครียด เมื่อเข้าห้องน้ำ อาหารรสจัดและหาซื้อได้ง่าย
  • เทคนิคสำคัญที่ทำให้การเลิกสูบเป็นผลสำเร็จคือ เทคนิค ๗ ส. ได้แก่ สัจจะ สื่อสาระ สร้างสมาธิ คิดเรื่องสุขภาพ อยู่ในสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ หาผู้สนับสนุนและคิดถึงสตางค์
  • ผลที่เกิดขึ้นจากการเลิกบุหรี่ที่พบมากคือ สุขภาพดี หายใจสะดวก ไม่มีกลิ่นปากและเป็นตัวอย่างที่ดี
1441628704528.jpg

อภิปรายผล จากการศึกษาพบว่าประสบการณ์ของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้จริง นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการเลิกบุหรี่แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งผู้สูบที่ต้องการเลิก กำลังคิดจะเลิก หรือผู้ใกล้ชิดที่จะเป็นกำลังใจให้ผู้สูบเลิกบุหรี่อีกด้วย

1441628900384.jpg

เอกสารแนบ
Attach.pdf (97 kB)
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th