ภาพกิจกรรม บรรยากาศภายในงาน การประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “เพศกับบุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง”

ในวันที่ 9-10  สิงหาคม  2553 ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  กรุงเทพฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ของภาคีเครือข่าย  ในการเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบร่วมกัน และนำไปพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบ 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg10.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th