กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ โรงเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร

ทีมวิทยากรจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯและกลุ่มเครือข่ายยุวทัศน์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร จำนวน 200 คน โดยจัดเป็นฐานความรู้    ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  วัดราชาธิวาสวิหาร ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีหน่วยงานผู้จัดคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1479192860055.jpg1479192865835.jpg1479193106960.jpg
1479192915312.jpg1479192921136.jpg1479192927482.jpg
1479192936197.jpg1479192944269.jpg1479192949497.jpg
1479192957456.jpg1479192966183.jpg1479192972107.jpg
 1479192997387.jpg 

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th