ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2558

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2558

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
7 ม.ค. 58ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวคนไทยขอมือหน่อย ปี 2ลานเอเทรี่ยม เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
12 ม.ค. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ผู้ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่คัดกรองสาย และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารศูนย์ฯ ร่วมรณรงค์ ลงนามสนับสนุน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ
17-18 ม.ค. 58ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมออกบูธ คนไทยขอมือหน่อย ปี 2ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
19 ม.ค. 58จัดประชุมพัฒนาระบบส่งกลับร่วมกับภาคีโรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
20 ม.ค. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
23 ม.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
23 ม.ค. 58ร่วมกับ สสส. ประชุมพัฒนาแนวทางสื่อศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
26 ม.ค. 58จัดประชุมแนวทางการส่ง SMS กับบริษัท thaiulksmsศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
6 ก.พ. 58ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุม Application กับ สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7-8 ก.พ. 58จัดประชุมเจ้าหน้าที่คัดกรองสายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสมฤดี รีสอร์ท จ.นครนายก
10 ก.พ. 58ทีมงานรายการ ข่าวดีจะดัง สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์ฯ และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเจ้าหน้าที่คัดกรองสายศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
10 ก.พ. 58จัดประชุมแนวทางการส่ง SMS กับบริษัท thaiulksmsศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
11 ก.พ. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
12 ก.พ. 58รอง ผอ. ศูนย์ฯ และ ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร นักวิชาการ ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานและบรรยายให้แก่ นิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน ซึ่งกำลังศึกษาในรายวิชา ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
13 ก.พ. 58ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 25)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
13-14 ก.พ.58รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่คัดกรองสาย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่-เหล้า อย่างง่ายในสถานประกอบการ “เทคนิคในการช่วยให้พนักงานเลิกบุหรี่/เทคนิคในการให้คำปรึกษาและคัดกรองผู้ติด/ผู้เสพ”ห้องเอนกประสงค์ 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหดิล จ.นครปฐม
24 ก.พ. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
25 ก.พ. 58ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “Nursing Beyond 2015” บรรยายโดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
26-27 ก.พ.58ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม “มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2558” เรื่อง “เลิกบุหรี่ 360 องศา”การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่การอบรมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ พิธีมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ห้องพัชรกิติยาภา และห้องสัมมนา
5 มี.ค. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
7 มี.ค. 58จัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
9 มี.ค. 58นต. หญิง อรวรรณ ฆ้องต้อ นักวิชาการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการลดเลิกยาสูบ ระดับจังหวัดโรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
12 มี.ค. 58ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนาเรื่องความคุ้มทุนของการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
13 มี.ค. 58นต.หญิง อรวรรณ ฆ้องต้อ นักวิชาการศูนย์ฯ ร่วมประชุมภาคีเครือค่ายเพื่อขับเคลื่อน พรบ.ยาสูบห้องประชุม 302 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทรกรุงเทพฯ
16-22 มี.ค. 58ผอ.ศูนย์ฯ รอง ผอ.ศูนย์ฯ และนักวิชาการ ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม The 16th World Conference on Tobacco or Healthประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงอาบูดาบี24 มี.ค. 58 ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3/2558 ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
25 มี.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 1/2558ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
28 มี.ค. 58จัดโครงการเรียนรู้และร่วมสร้างเครือข่ายคนเลิกบุหรี่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซ.รางน้ำ กรุงเทพฯ
31 มี.ค. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2 เม.ย. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ และ ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร นักวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558ห้องประชุมอายุรกิจโกศล กรมควบคุมโรค
16 เม.ย. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
20 เม.ย. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 เรื่อง“หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” ครั้งที่ 1/2558ห้องประชุม1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ วิทยาเขตราชวิถี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
29 เม.ย.58ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 2/2558 (ครั้งที่ 26)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7 พ.ค. 58จัดประชุมเรื่องจัดทำแผนจัดตั้งระบบบริการ ณ ตึก SM Towerศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
9 พ.ค. 58จัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เรื่อง การปฏิบัติงานให้บริการ ณ สำนักงานใหม่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
15-18 พ.ค. 58จัดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับบุคลากรศูนย์ฯเขาค้อทะเลภูรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
20 พ.ค. 58นางบุญราศรี จูห้อง หัวหน้าผู้ให้คำปรึกษา เข้าร่วมเสวนาสื่อมวลชน เรื่อง “บริษัทบุหรี่ทำอะไร เพื่อให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น”โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
26 พ.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 5/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
27 พ.ค. 58ผู้อำนวยการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ Good Morning on the road ทางช่อง MONO 29ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
28 พ.ค. 58ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร นักวิชาการ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29 พ.ค. 58ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร นักวิชาการ และ น.ส.กัลยพัชร พันธุ์ชื่นสุข เจ้าหน้าที่งานบริหาร ร่วมประชุม “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ : โอกาสและการบูรณาการความร่วมมือ”ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 พ.ค. 58ผู้แทนศูนย์ฯ (เจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร) ร่วมงาน “คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อ สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”ลานหน้าศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ
31 พ.ค. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมจัดบูธงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
3 มิ.ย. 58ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ Mr. Nandakishor (Kishor) Kapa จาก University of Toledo College of Medicine เพื่อศึกษาดูงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
9 มิ.ย. 58ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 24 คนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิ.ย. 58ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร นักวิชาการ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
22 มิ.ย. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำ ครั้งที่ 1โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
23 มิ.ย. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
1 ก.ค. 58ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร นักวิชาการ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปี ศจย.โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
2 ก.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมกับเครือข่ายฯ เกี่ยวกับ Mobile Applicationห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวช ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
17-19 ก.ค. 58จัดประชุมบุคลากรศูนย์ฯ เรื่อง การสร้างเสริมศักยภาพบุคคลไร่ภูเทพเจริญ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
21 ก.ค. 58ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมประเด็น Media Strategic planning เพื่อสนับสนุน “(ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...”โรงแรมมิโด้ ซ.ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ
28-29 ก.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการและ จัดนิทรรศการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
28 ก.ค. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ และผู้ให้คำปรึกษาฯ ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “เพิ่มการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่สำเร็จด้วยหมอครอบครัว”ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
28 ก.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 7/2558โรงแรมมิราเคิล
14 ส.ค. 58นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน และจัดนิทรรศการ “มหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ: คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล...มาตรฐานสากล”หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที. ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
24-26 ส.ค. 58ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
25 ส.ค. 58ผอ. และ รอง ผอ. ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
15 ก.ย. 58ผอ. และ รอง ผอ. ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชน จัดโดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
19 ก.ย. 58จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบงานและแนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูลบริการและการติดตามผลโรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
19 ก.ย. 58รอง ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ไร้ควันบุหรี่” จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ลานคนเมือง กรุงเทพฯ
22 ก.ย. 58ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 9/2558ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
23-24 ก.ย. 58ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2558 จัดโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทยห้องนิทรรศการ อาคาร B การท่าเรือแห่งประเทศไทย
30 ก.ย. 58รอง ผอ. ศูนย์ฯ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของบุหรี่บริษัทนารายณ์แพค จำกัด
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th