หลักการ

หลักการ

เนื่องจากการติดบุหรี่ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางพฤติกรรมและการคิด ดังนั้นการเลิกบุหรี่ได้จึงต้องให้ผู้สูบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการกระตุ้นให้ผู้สูบได้ทบทวนและคิดใหม่ สร้างคำมั่นสัญญากับตนเองว่าจะเลิกสูบ ร่วมกับการเฝ้าติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอจากเครือข่ายสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูบสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง การให้บริการจะประกอบด้วยเชิงรับหรือ Reactive คือการรับสายที่ผู้สูบโทรฯ เข้ามารับคำปรึกษา และเชิงรุกหรือ Proactive คือการโทรฯ กลับไปยังผู้สูบหลังจากวันที่ผู้สูบกำหนดเป็นวันเลิกบุหรี่ (Quit Date) ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลและเพื่อประคับประคองให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การทำงานของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อการช่วยให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ได้ โดยมีการส่งต่อและส่งกลับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั้งจากโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา สถานประกอบการและเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการขยายการให้บริการและช่วยให้คนไทยเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1) บริการการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Mobile Solution ด้วยการให้คำปรึกษา (Counseling) ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก แบบ Telephone counseling, SMS2Quit และ Mobile Application หลากหลายรูปแบบ ที่มีคุณภาพระดับสากล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงกับสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ด้วยระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
2) สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริการของ National Quitline เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ
3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่และการบริการของ National Quitline เผยแพร่สู่สาธารณะ
4) ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเตอร์เน็ต
5) ร่วมประสานกับภาคีเครือข่าย องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการผลักดันนโยบายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th