คู่มือเลิกบุหรี่

พิษภัยของควันบุหรี่มือสองต่อภาวะสุขภาพเด็กป่วยโรคหืด

2018-07-24 02:58:18

การเลิกบุหรี่ด้วยตนเองสำหรับผู้ปกครองเด็กป่วยโรคหืด

2018-07-24 02:55:43

หักดิบใช้ได้ เลิกได้ไวไม่ยากอย่างที่คิด

2016-05-13 20:56:18

คู่มือเลิกบุหรี่ พิมพ์ครั้งที่ 2‏

2015-06-28 22:40:06

การคิดเลิกบุหรี่ แนวทางการตัดสินใจ

2015-04-01 17:20:58

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th