มหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล... มาตรฐานสากล”

1440490057394.jpg
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดงานมหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “คืน (ความ)สุข(ภาพ)แรงงานไทยก้าวไกล... มาตรฐานสากล” ณ หอประชุม ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการเข้าร่วมงานนี้ 1,035 แห่ง

ดร.จิรพล สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) กล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานภาคเช้า

1440490853340.jpg 1440490859690.jpg 

1440492054904.jpg 1440490887850.jpg

จากนั้น ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคบุหรี่และสุราของแรงงานในสถานประกอบการ ต่อด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน... พาสถานประกอบการไปสู่มาตรฐานสากลได้อย่างไร” โดยผู้แทนจากสถานประกอบการ และการเสวนาเรื่อง “รู้จัก พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่” โดย ศ.นพ.ประกิต วาธีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ประธานวิชาการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้กิจกรรมในงานยังมี การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ/ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1440491094745.jpg

ภาคบ่าย ศ.นพ.ประกิจ วาธีสาธกกิจ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีผลงานการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงาน 
 
1440491302505.jpg 1440491307402.jpg 1440491313382.jpgในงานนี้ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ มีโอกาสออก booth ประชาสัมพันธ์การเลิกบุหรี่แก่ผู้มาร่วมงาน เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่และเอกสารแนวทางการปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ต้องการเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ 

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th