กิจกรรมของเรา

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2553

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
2 เมษายน 53ศูนย์ฯร่วมประชุมและออกบูธนิทรรศการ ในงานประชุม “มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 8.00 – 16.30 น.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และมูลนิธิมิตรภาพบำบัด
14-16 เมษายน 53ผู้บริหาร และ Senior Counselor เดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสปการณ์ โดยผู้อำนวยการได้รับเชิญวิทยากร ในงาน 2010 Asia Pacific Quitline Workshop ณ ประเทศไต้หวันTaiwan Smokers’ Helpline
4 พฤษภาคม 53ร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  ชั้น 7  สำนักงานเขตราชเทวี เวลา  09.30 – 12.00 น.กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
6 พฤษภาคม 53ศูนย์ควิทไลน์ส่งบุคลากร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง “การรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย (Thai tobacco Cessation Workshop)” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยฯ เวลา 8.00 – 17.00น.เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
7-8 พฤษภาคม 53อบรมผู้สมัครผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ อาคารสมาคมสุขภาพจิต ภ..ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
11 พฤษภาคม 53เป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของ National Quitline 1600 ในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ เวลา 8.30 – 09.30 น.สมาคมแพทย์อายุเวทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
16 พฤษภาคม 53เป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของ National Quitline 1600 ในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จ.นนทบุรี เวลา 09.00 – 10.00 น.สมาคมแพทย์อายุเวทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
17 พฤษภาคม 53ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไรหญิงไทยจะไม่ตกเป็นเหยื่อ บริษัทบุหรี่” ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถ. ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เวลา 09.30 – 12.30 น.มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
18 พฤษภาคม 53ร่วมงานแถลงข่าว "ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน – วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่" ณ ห้อง สัมนา 4 – 6 ชั้น p3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
19 พฤษภาคม 53รมช. กระทรวงสาธารณสุข (นางพรรณสิริ กุลนาถสิริ) เป็นประธานในการแถลงข่าว ผลงานของ Quitline 1600 ในรอบปีที่ 1 ณ.อาคารสมาคมสุขภาพจิต เวลา 9.00 – 16.30 น.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
21 พฤษภาคม 53ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ณ วิคตอรี่พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี เวลา 9.00 – 16.00 น.กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
30 พฤษภาคม 53ร่วมงานเดินวิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 6 และ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ณ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา04.00 – 09.00 น.เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 53ศูนย์ฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 11.00 – 19.00 น.กรมควบคุมโรค
16-18 ส.ค. 53 ฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quit Counselor) รุ่นที่ 7โดย อบรมร่วมกับเครือข่ายฯ ในหัวข้อ “การรักษาโรคติดบุหรี่เบื้องต้น” (Basic Thai Tobacco Cessation Workshop)ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
20 ก.ย. 53จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ในงานสถานประกอบการวิชาชีพปลอดบุหรี่ อุตสาหกรรมยาไทย ชนะภัยบุหรี่โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20
22-23 ก.ย. 53จัดโครงการ สังเคราะห์องค์ความรู้ของผู้ให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
26 ก.ย.53จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความสำเร็จในการเลิกบุหรี่โรงแรมตวันนา
2 ต.ค. 53จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์โรงแรมตวันนา 
18-20 ธ.ค. 53จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ Quit Counselors เรื่องการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อการรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย (Thailand Quitline Tobacco Cessation Workshop)โรงแรมตะวันนา และ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
20 ธ.ค. 53ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินและวางแผนการตามนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย จัดโดยกรมควบคุมโรคณ ห้องประชุมประเมิน จันทรวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2554

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
10-11 ม.ค. 54ประชุมเพื่อติดตามผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาระบบส่งต่อ/ส่งกลับ ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและประเมินผลระบบส่งต่อระหว่าง National Quitline กับ โรงพยาบาลชุมชน และ สถานบริการชุมชนโรงพยาบาลบ้านบึง จ. ชลบุรี และ โรงพยาบาลวังจันทร์  จ.ระยอง       สำนักงานสาธารณสุข อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
20 ม.ค. 54ร่วมประชุมการจัดทำแผนเครือข่ายควบคุมยาสูบ ในประเทศไทยโรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี
29-30 ม.ค. 54จัดโครงการพัฒนาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา เพื่อการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
9 ก.พ. 54รอง ผอ. ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพิษภัยและช่องทางการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย แก่นักศึกษา ในโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2  มี.ค. 54ต้อนรับการศึกษาดูงานจากคณะทำงานพัฒนาระบบสายด่วนสุขภาพจิต โครงการการบูรณาการการป้องกันและไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
9 มี.ค.54ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคติดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2554  เพื่อการประเมินศักยภาพคลินิกบุหรี่ในด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และบุคลากร  กำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ในคลินิกบุหรี่ ประเทศไทย และติดตามผลการดำเนินงานการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ห้องประชุม 1  ตึกอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์
28 มี.ค.54รอง ผอ. ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “บุหรี่กับสุขภาพจิตวัยรุ่น”รายการ “ สบายๆกับสมาคมสุขภาพจิต” 
30 มี.ค.54ร่วมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
2-3 เม.ย. 54ประชุมเรื่องการพัฒนา Protocol เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการรอยัล  เจมส์ รีสอร์ทแอนด กอล์ฟ จ.นครปฐม
7 เม.ย. 54ประชุมการพัฒนาระบบส่งต่อ/ส่งกลับ ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและประเมินผลระบบส่งต่อระหว่างศูนย์ฯกับโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังจันทร์ จ.ระยอง
19 เม.ย. 54ประชุมการพัฒนาระบบส่งต่อ/ส่งกลับ ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและประเมินผลระบบส่งต่อระหว่างศูนย์ฯกับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี
28-29 เม.ย.54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร ร่วมประชุมและร่วมจัดแสดง booth ประชาสัมพันธ์ ในงานมิตรภาพบำบัด 2554Impact Arena เมืองทองธานี
13 พ.ค. 54ประชุมเพื่อการพัฒนาการประเมินสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
18 พ.ค. 54 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศในโครงการ รัก ละ เลิก จัดโดยเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท
25 พ.ค. 54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ แก่ข้าราชการ นักศึกษา และ ลูกจ้างของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ 
31 พ.ค.54ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์  ในงานวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2554ไลฟ์ไสตล์ฮอลล์  ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
5- 12 มิ.ย. 54ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร และร่วมจัดทำแผน  Quitline ในระดับAsia Pacific  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการให้บริการ Quitline  จากประเทศต่างๆ และ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Quitline ระดับ Asia Pacific  นี้ที่ประเทศไทย ในการประชุมครั้งต่อไปกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
17 มิ.ย. 54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้พิษภัยบุหรี่และการเลิกบุหรี่ ให้กับ Raffles International College 
21 มิ.ย. 54ต้อนรับการศึกษาดูงาน นักศึกษาจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เรื่องการจัดการและการให้บริการเพื่อประชาชนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ แนวทางการให้บริการ และรูปแบบการให้บริการของศูนย์ฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
5 ก.ค. 54เยี่ยมและติดตามผลโครงการวิจัยพัฒนาและประเมินผลระบบส่งต่อระหว่างศูนย์ฯกับสถานบริการพยาบาลระดับชุมชนโรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี
26 ก.ค. 54เยี่ยมและติดตามผลโครงการวิจัยพัฒนาและประเมินผลระบบส่งต่อระหว่างศูนย์ฯกับสถานบริการพยาบาลระดับชุมชนโรงพยาบาลวังจันทร์ จ.ระยอง
11-14 ก.ค. 54 และ19 ก.ค. 54ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
29 ก.ค.54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์  ในการสัมมนา แนวทางการบริหารจัดการระบบการบำบัดรักษาบุหรี่สถาบันธัญญารักษ์
4 ส.ค.54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Quitline1600 ในการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของ Dr Harry A. Lando เรื่อง Opportunities and threats to cessation successคณะสาธารณะสุขศาสตร์ ม.มหิดล  จัดโดย ศจย.
9 ส.ค.54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบการให้บริการเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบโรงแรมเดอะริช  จ.นนทบุรี จัดโดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
17 ส.ค.54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร บรรยายเพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการบ.ซังกิ ควอลิตี้โปรดักส์ เขตบางบอน จ.สมุทรสาคร
25-26 ส.ค.54รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย  การประชุมวิชากรบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 เรื่อง FCTC  เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ และศูนย์ฯ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จัดโดย ศจย.


คำขวัญ วัดงดสูบบุหรี่โลก คือ "Gender And Tobacco With An Emphasis On Marketing To Women"
คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553 (ภาษาไทย) คือ "หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่"

ศูนย์ควิทไลน์ขยายบริการเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โดยการเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 53 – วันอาทิตย์13 มิ.ย.53 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 20.00 น. 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th