ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2556

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2556

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
5 ม.ค. 56ประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
10 ม.ค. 56ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
17 ม.ค. 56ต้อนรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.หอการค้าไทย จำนวน 5 คน ที่มาศึกษาดูงานและสัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์ฯ เรื่องการจัดบริการของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ เพื่อนำไปจัดทำรายงานข่าวพิเศษประกอบการศึกษาในรายวิชา CB303 ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
5 ก.พ. 56ผอ.ศูนย์ฯ ต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
6 ก.พ. 56ผู้แทนจากศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้คนละมือเพื่อสังคมน่าอยู่”ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
11 ก.พ. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ และผู้ให้คำปรึกษา ให้สัมภาษณ์รายการ Hospital Hotline “พบหมอต่อสายตรง” สถานี Thai Visions Channel ในเรื่อง พิชิตใจ วัยรุ่นไทย ไกลมะเร็ง และการเลิกบุหรี่ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นตึกเนชั่นบางนา ชั้น 10
13 ก.พ. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 ฝ่ายพิจารณาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2013 จากองค์การอนามัยโลกห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ชั้น 6 อาคาร วพ. บรมราชชนนี สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
20 ก.พ. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร ร่วมเป็นกำลังใจให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่จากเดิมขนาดพื้นที่ร้อยละ 55 ของซองมาเป็นร้อยละ 85กระทรวงสาธารณสุข
26 ก.พ. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการโครงการฯ ครั้งที่ 2/2556ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
28 ก.พ. 56ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 1/2556ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคาร วพ.บรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
28 ก.พ. 56ต้อนรับนักศึกษาจาก ม.กรุงเทพ จำนวน 3 คน สัมภาษณ์ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำสารคดีส่งประกวดโครงการเด็กเฮ้ว (สสส.)ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
2-3 มี.ค. 56ศูนย์ฯ ร่วมออกบูธงาน คนไทย ขอมือหน่อยลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
8 มี.ค. 56ศูนย์ฯ ร่วมงาน พิธีมอบรางวัล ศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
9-10 มี.ค. 56ศูนย์ฯ จัดประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาและการรับสายวารี มนัส รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
11-12 มี.ค. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนทำงานในโครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส ช่วยเลิกบุหรี่ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมารและห้องพัชรกิตติยาภา
13 มี.ค. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก ข้อ 14ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ อาคาร วพ.บรมราชชนนี ชั้น 6 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
15 มี.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
19 มี.ค. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบในชุมชน (โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง) ครั้งที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และตาม WHO FCTC ข้อ 14จ.พิษณุโลก
21 มี.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับพนักงานบริษัทบริษัท รีเฟล็กซ๊ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี
27 มี.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 และมาตราการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบตามมติคณะรัฐมนตรีสู่การปฏิบัติ”โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
3 เม.ย. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ”ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
4 เม.ย. 56ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบในชุมชน ครั้งที่ 2จังหวัดกระบี่
5 เม.ย. 56ผู้แทนจากศูนย์ฯ ร่วมประชุมสรุปการจัดงาน “คนไทย ขอมือหน่อย”ห้อง 501 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
6-8 เม.ย. 56โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำพลังชีวิตพุทธอุทยานต่อวนาธรรม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
17-19 เม.ย. 56ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
22-23 เม.ย.56ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมงาน “สานงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”ห้อง 201 อาคารสร้างเสริมสุขภาวะ
9 พ.ค. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร ร่วมประชุมพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ 1600 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารห้องประชุม802 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
21 พ.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 จัดโดยกรมควบคุมโรคห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
23 พ.ค. 56ศูนย์ฯ ร่วมออกบูธในงานพิธีเปิดนิทรรศการบุหรี่ “รักไร้ควัน”อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สาทร
23 พ.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพดีของทุกคน”บริษัท ธนากรผลิตน้ำมันพืช จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
27-29 พ.ค.56ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
27 พ.ค. 56ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการเมืองน่าอยู่ เพื่อจัดทำรายการสารคดีวิทยุ เรื่อง การลดการสูบบุหรี่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
28-29 พ.ค.56ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมงานนิทรรศการ “สานงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
30 พ.ค. 56ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM106MHz รายการ 106 socity 
31 พ.ค. 56ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์สดทางวิทุยุ รายการ "อารมณ์ดียามเช้า" FM 105.0 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวประเด็น "เลิกบุหรี่อย่างไรให้ได้ผล" 
31 พ.ค. 56ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมจัดบูธงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556บริเวณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
5 มิ.ย. 56ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 2/2556ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคาร วพ.บรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
10 มิ.ย. 56ผู้แทนจากศูนย์ฯ ร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ”ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
17 มิ.ย. 56ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
18 มิ.ย. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การเลิกบุหรี่บริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จ.สมุทรปราการ
24-25 มิ.ย. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการความรู้ เรื่องการช่วยเลิกบุหรี่เชิงรุกโดยชุมชนโรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
27-29 มิ.ย. 56ศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2013 Asia Pacific Quitline Network Workshopโรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
1 ก.ค. 56ศูนย์ฯ จัดงานแถลงข่าวโทรฟรี 1600โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่
7 ก.ค. 56ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริการของศูนย์ฯโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
19 ก.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร ร่วมงานแถลงข่าวภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวช ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
26 ก.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการระบบการให้บริการห้องเรนโบว์ 2 ชั้น 17 โรงแรมใบหยก กรุงเทพฯ
30 ก.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการโครงการฯ ครั้งที่ 7/2556ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
1 ส.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556-2557 ตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติโรงแรมทีเค พาเลซ
9 ส.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการจังหวัดปลอดบุหรี่แบบบูรณาการห้องแคนนา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
18-21 ส.ค. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม APACT 2013 the 10th APACT Conferenceประเทศญี่ปุ่น
21-23 ส.ค. 56ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
22 ส.ค. 56ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 4ห้องประชุม 501 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
4 ก.ย. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 3/2556ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคาร วพ.บรมราชชนนี บำราศ
6-7 ก.ย. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมระดมสมอง เพื่อ “จัดทำแผนงานของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ”โรงแรม GREENERY RESORT อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
11 ก.ย. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 4/2556 (ครั้งที่ 19)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
17 ก.ย. 56ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมผู้ให้คำปรึกษา ร่วมประชุมกิจกรรมระดมสมองนำร่อง การพัฒนาระบบ refer ระหว่าง Quitline คลินิกฟ้าใสและชุมชน พร้อมมีระบบประเมินผลห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวช ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
24 ก.ย. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการโครงการฯ ครั้งที่ 9/2556ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
26 ก.ย. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์ แนะนำแนวทางให้แก่ทีมงานรายการสั้น 2 นาที เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย ในหัวข้อบุหรี่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
28-29 ก.ย. 56ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริการของศูนย์ฯบ้านสวนสาริกา จ.นครนายก
1 ต.ค. 56ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้ง สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ national alliance for tobacco control และการแถลงข่าวมาตรการปกป้องสุขภาพของคนไทยถูกรุกรานห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
4 ต.ค. 56ผู้แทนจากศูนย์ฯ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ครั้งที่ 2ห้องประชุม 501 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
13 ต.ค. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านบุหรี่ แก่ผู้แข่งขันพัฒนา App ในการประกวด Health App Challenge ซึ่งเป็นการประกวดการพัมนา App ด้านสุขภาพอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
14-18 ต.ค. 56ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
29 ต.ค. 56ผู้แทนจากศูนย์ฯ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ครั้งที่ 2ห้องประชุม 501 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
11 พ.ย. 56ผู้แทนจากศูนย์ฯ ร่วมงานเวทีสะท้อนบนเรียน สู่งาน “คนไทยขอมือหน่อยฯ ปีที่ 2”ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
12 พ.ย. 56ผอ.ศูนย์ฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
12-15 พ.ย. 56ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
13 พ.ย. 56ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 4/2556ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคาร วพ บรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
27 พ.ย. 56ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 5/2556 (ครั้งที่ 20)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
28-29 พ.ย. 56รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรโครงการ “ลด ละเลิกบุหรี่ : เพื่อคุณภาคชีวิตที่ดีกว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ”ห้องประชุมกรมป่าไม้ จ.สระบุรี
2-5 ธ.ค. 56ผอ.ศูนย์ฯ และศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ร่วมต้อนรับการศึกษาดูงาน จาก WHO ประเทศภูฏานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
20-22 ธ.ค. 56นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ IT ร่วมอบรมหลักสูตร การถอดบทเรียนโครงการชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
27 ธ.ค. 56เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ จำนวน 2 คน ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิดวงประทีปชุมชนคลองเตย
31 ธ.ค. 56ศูนย์ฯ ร่วมออกบูธงานสวดมนต์ข้ามปี 2557สนามหลวง
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th