ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2555

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2555

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
8 ม.ค. 55ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโรงแรมตวันนา
14-15 ม.ค. 55จัดโครงการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Call Taker รุ่น 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงานวัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี
16 ม.ค. 55ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี พ.ศ. 2555ห้องประชุมชั้น 35 สสส. จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
24 ม.ค. 55รอง ผอ. ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2555ห้องประชุมมูลนิธิวชรเวชฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
27 ม.ค. 55จัดแสดงบูธโครงการ “พยาบาลร่วมใจช่วยเหลือและฟื้นฟูภาวะสุขภาพผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม”โรงเรียนซอและศึกษา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1, 7 ก.พ. 55ร่วมงานแถลงข่าว ในพิธีมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3โรงแรมโซฟิเทล เซนทาร่า แกรนด์ และ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
3 ก.พ. 55ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย หัวข้อ “Smoking cessation system in Hong Kong”คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
4 ก.พ. 55ต้อนรับ Dr.Sophai Chan จาก Department of Nursing Studies มหาวิทยาลัยฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Smoking cessation system in Hong Kong” ให้กับทีม เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
8 ก.พ. 55ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ “การรักษาโรคติดบุหรี่”เพื่อออกอากาศในรายการคลินิกบริษัททีวีไดเร็ค จำกัด ซอยวัชรพล
14-15 ก.พ.55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ฯ รตสพ. ครั้งที่ 1 จ.พังงาจ.พังงา
18-19 ก.พ.55จัดโครงการ เรื่อง เสริมสร้างพลังบำบัดกาย – จิตด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี สำหรับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา จำนวน 15 คนอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ก.พ.55ต้อนรับการศึกษาดูงานจากนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40 คนศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
28 ก.พ. 55ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555ห้องประชุม จันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
29 ก.พ. 55ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางห้องประชุม 1 ชั้น 35 สสส.
29 ก.พ. 55 และ 1 มี.ค.55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ฯ รพสต. ครั้งที่ 2 จ.ปทุมธานีจ.ปทุมธานี
5 มี.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการก้าวต่อไปของเครือข่ายปลอดบุหรี่ในการควบคุมยาสูบห้องประชุมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่” ในโครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และสำรวจข้อมูล breath carbon monoxide ในกลุ่มนักศึกษาที่สูบบุหรี่ กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สูบบุหรี่ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12 มี.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายยาสูบปี 54 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานปี 2555โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
17-18 มี.ค. 55จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการส่วนงานการให้คำปรึกษา แก่ ผู้ให้คำปรึกษาบ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
20-24 มี.ค. 55ส่งตัวแทนจากศูนย์ฯ ร่วมประชุม World Conference on Tobacco or Health ครั้งที่ 15ประเทศสิงคโปร์
26 มี.ค. 55ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 2/2555ห้องประชุมจันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
27 มี.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
28 มี.ค. 55ประชุม เรื่อง ทบทวนระบบการมอบหมายงาน และระบบการกำกับคุณภาพ 
28 มี.ค. 55รอง ผอ. ศูนย์ฯ และผู้ให้คำปรึกษาร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบโรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
5 เม.ย. 55ผอ. ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ข้อ 14 ครั้งที่ 3/2555ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ อาคาร วพ.บรมราชชนนี ชั้น 6 สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
18 เม.ย. 55ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย:จากผลการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกปี 2554 –55ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
23-25 เม.ย.55ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษา จำนวน 2 ท่านศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
27 เม.ย. 55รอง ผอ. ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเลิกบุหรี่ให้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ยา และพิษภัยของบุหรี่” ในโครงการ ปลอดบุหรี่และยาเสพติดบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (โรงงานพุทธมณฑลสาย 5)
1 พ.ค. 55จัดแสดงบูธในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทย กำลังใจเคียงข้างคุณ ร่วมกับคลื่น FM 95 ลูกทุ่งมหานคร และเครือข่ายภาคีฯลานจอดรถ 1 ตลาดใหม่ปัฐวิกรณ์
2 พ.ค. 55ร่วมประชุมชุดวิจัยระบบบริการเลิกบุหรี่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
11 พ.ค. 55ร่วมประชุม และแถลงข่าวเดิน-วิ่งห้องประชุมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
10 พ.ค. 55ร่วมประชุมชี้แจง และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานระบบให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ และคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง (ยุทธศาสตร์2)สสจ. จ.พิษณุโลก
17 พ.ค. 55ร่วมประชุมชี้แจง และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานระบบให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ และคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง (ยุทธศาสตร์2)สสจ. จ.กระบี่
21 พ.ค. 55ร่วมประชุมชี้แจง และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานระบบให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ และคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง (ยุทธศาสตร์2)สสจ. จ.ฉะเชิงเทรา
22 พ.ค. 55รอง ผอ. ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และแถลงข่าวเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
23 พ.ค. 55ต้อนรับการศึกษาดูงาน คณะทำงานและอาสาสมัครให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ จากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จำนวน 7 คนศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
27 พ.ค. 55จัดแสดงบูธ ในงาน “สุขภาพร่วมใจ เดินวิ่งขจัดภัยบุหรี่” ครั้งที่ 8 โดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯกระทรวงสาธารณสุข
28 พ.ค. 55ร่วมงานแถลงข่าว รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28 พ.ค. 55รอง ผอ. ศูนย์ฯ บันทึกเสียงรายการวิทยุ เรื่อง “บุหรี่กับสุขภาพจิต” จัดโดยสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ห้องบันทึกเสียงรุ่งสยาม ซ.อินทมาระ 1
29 พ.ค. 55รอง ผอ. ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ให้แก่พนักงานและผู้ประกอบการอาหาร และศูนย์ฯ ร่วมจัดแสดงบูธในงานด้วยห้องประชุมพีอาร์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี
29 พ.ค. 55ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมงาน “งาน 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”ห้องแกรนด์บอลลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
31 พ.ค. 55จัดนิทรรศการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
8 มิ.ย. 55จัดแสดงบูธร่วมกับบริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เรื่อง รณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัดฝ่ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้น (D2) อาคาร G2 ชั้น 2
18 มิ.ย. 55ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ อาคาร วพ.บรมราชชนนี บำราศนราดูร ชั้น 6
18-20 มิ.ย. 55ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
20 มิ.ย. 55จัดนิทรรศการ ในงาน “รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” จัดโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
26 มิ.ย. 55ผอ. ศูนย์ฯ ร่วมประชุมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ ครั้งที่ 2ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
26 มิ.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6/2555 เรื่อง “แผนงานสร้างเสริมศักยภาพบริการเลิกยาสูบในประเทศไทยในระดับประชากร”ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
28 มิ.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องการผลิต สื่อวิดีโอ แสดงความขอบคุณ แนะนำ และให้กำลังใจ กับทีมครีเอทีฟที่ร่วมทำงานรณรงค์เพื่อสังคมสสส. ลานกิจกรรม ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
4 ก.ค. 55ต้อนรับทีมงานของ Mr. Wayne Hay ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Aljazeera เข้าเยี่ยมการทำงาน และสัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์ฯ วิธีดำเนินงานและผลลัพธ์การให้บริการด้านคำปรึกษาทางโทรศัพท์ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
10 ก.ค. 55จัดแสดงบูธ ในกิจกรรม Safety week สัปดาห์ความปลอดภัย จัดโดยฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัท แพน ดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
13, 17 ก.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุม กับ สสส. เรื่องรูปแบบควบคุมยาสูบในชุมชนห้องประชุม 1 ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
17 ก.ค. 55ร่วมอบรมในโครงการสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ หรือผู้ดูแลแผนงาน เพื่อการพัฒนาบุคคลากร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (การทำเว็บไซด์เพื่อรองรับการทำงานคนทุกกลุ่ม)ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ม. ศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ชั้น 17 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
18-20 ก.ค. 55จัดแสดงบูธ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2555 หัวข้อ " ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤติยาบ้าไอซ์ ด้วยพลังแผ่นดิน All Nation Powers Overcome Stimulant Abuse Crisis "อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี
23-25 ก.ค. 55ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
24 ก.ค. 55ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
9 ส.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์”โรงพยาบาลตำรวจ
10 ส.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว การประกวด Cover Dance เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ลาดพร้าว กทม.
16-17 ส.ค.55จัดนิทรรศการและร่วมประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 เรื่อง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (Against Tobacco Industry Interference) จัดโดย ศจย.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
16 ส.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมยาสูบระหว่างกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
17 ส.ค. 55ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุม เรื่อง “Smoking cessation in Japan” และ “อนาคตระบบบริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย”โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
18 ส.ค. 55ประชุมพัฒนาสรุปแก้ไข Protocol การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ห้องประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
19 ส.ค. 55จัดแสดงบูธ ในโครงการการประกวด Cover Dance เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 รอบ “ผู้เข้าอบรมประกวด Cover Dance ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1”ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
20-24 ส.ค.55ร่วมอบรมโครงการการจัดการอบรมสำหรับเว็บมาสเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ จัดโดย สสส. เพื่อการพัฒนาบุคคลากร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ชั้น 17 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
27-29 ส.ค.55ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
5-7 ก.ย. 55ส่งผู้แทนจากศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการสื่อสารสาธารณะสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้อง Training Room 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) Thai PBS
6 ก.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเลิกบุหรี่สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดห้องประชุม ชั้น 4
10 ก.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมกับ สสส.เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ห้องประชุมชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
12 ก.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และตาม WHO FCTC ข้อ 14 ครั้งที่ 4/2555ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ อาคาร วพ. บรมราชชนนี ชั้น 6 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
13 ก.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุม เรื่อง การประสานพลังควบคุมยาสูบในพื้นที่ จัดโดย ศจย.ห้องประชุม สสส.
14 ก.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมเวทีสาธารณะ “รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ....” (พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก)โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
19 ก.ย. 55ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1 /2555 (โครงการต่อเนื่อง 1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2556)ห้องประชุม อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์
20 ก.ย. 55ผอ.ศูนย์ฯ ต้อนรับ Mrs. Paula Snowden , Chief Executive of Quit Group จากประเทศนิวซีแลยด์ ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
26 ก.ย. 55ต้อนรับ ทีมงานของ Free Style Korea เยี่ยมชมศูนย์ฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
28 ก.ย. 55ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการควบคุมยาสูบ :ความท้าทายการแก้ปัญหาอนาคต”โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
8-10 ต.ค. 55ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
9 ต.ค. 55ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ต่อคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทยครั้งที่ 2/2555ห้องประชุม สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยชั้น 5 อาคาร วพ.บรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
10-13 ต.ค. 55ร่วมประชุม The 63rd World Medical Association General Assembly 2012 and 192nd, 193rd Council Meetings จัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงแรม Centara Grand Hotel at Central World กรุงเทพฯ
16 ต.ค. 55ต้อนรับคณะทำงานระดับผู้บริหารจาก Solomon Island เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
28 ต.ค. 55ประชุมการจัดการบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ประกอบด้วย ผู้ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ Call Taker เจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร และนักวิชาการ รวม 30 คนสมาคมพยาบาลแห่ง
30 ต.ค. 55ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 10/2555ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
7-9 พ.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวดกดจุดสะท้อนเท้า แยกระบบเพื่อช่วยในการลด ละเลิกบุหรี่ให้กับบุคลากรสาธารณสุข และอสม.ณ ศูนย์สัมมนาไร่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 พ.ย. 55ต้อนรับการศึกษาดูงานจากนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ภาควิชาแพทยศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
 รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เลิกบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข”บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 10 อาคารไทย ซีซี ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
23 พ.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องรูปแบบการประสานพลังระดับพื้นที่ในการควบคุมยาสูบโรงแรมรามา การ์เด้น หลักสี่ กรุงเทพฯ
23 พ.ย. 55ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3ห้องประชุม 501 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
27 พ.ย. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2555ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
11 ธ.ค. 55ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการสื่อสาร ปี 56ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
11-13 ธ.ค. 55ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
12 ธ.ค. 55ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ครั้งที่ 3โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
13,18 และ 20 ธ.ค. 55ต้อนรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
19 ธ.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมการรายงานความคืบหน้าการเสวนา “มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ”ห้องประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
25 ธ.ค. 55รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 12/2555ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
25 ธ.ค. 55ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดประกายความสุข”ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
31 ธ.ค. 55ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม ออกบูท งานสวดมนต์ข้ามปีสนามหลวง กรุงเทพฯ
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th