วิธีการใช้งาน อสม.ส่งต่อเลิกบุหรี่ 1600
  1. ลงทะเบียนผู้ส่งต่อ (แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ส่งต่อได้)
  2. กำหนด Username (เลขบัตรประชาชนของผู้ใช้งาน) และ Password (เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน) เพื่อเข้าระบบ อสม.ส่งต่อเลิกบุหรี่ 1600
  3. เพิ่มข้อมูลผู้ต้องการเลิกบุหรี่ (สามารถเพิ่มได้ต่อเนื่อง)
  4. สามารถดูการรายงานผลกลับ (U-Report) ในระบบแบบอัตโนมัติ
  5. หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านอีเมล์ : support@thailandquitline.or.th หรือโทร 02-306-9611และ 02-306-9613 ในวัน-เวลาราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หมายเหตุ
  1. หัวข้อที่มีสัญลักษณ์ (*) จำเป็นต้องกรอกเพื่อส่งข้อมูลเบื้องต้น
  2. ข้อมูลไหนไม่แสดงให้เว้นว่างไว้