U QUIT

U-Quit เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ติดต่อมายัง 1600 โดยผ่านทาง Website ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ขอนัดวัน-เวลาที่ต้องการให้ 1600 โทรฯ กลับเพื่อให้คำปรึกษา
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th