เปิดรับสมัคร : ผู้ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ (Call taker) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน 
     คัดกรองสายโทรฯ เข้า จำแนกประเภทและวัตถุประสงค์การโทรฯ ส่งต่อสายผู้ที่ต้องการรับบริการไปยังผู้ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและคำแนะนำในเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 1. อาคาร SM Tower เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 2. 356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ซอยศรีอยุธยา 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

เวลาปฏิบัติงาน 
     14.00 น. – 22.00 น. หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน

เงินเดือน
     พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาตนเองช่วงการทดลองงาน การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีพิจารณาจากความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย จากความสามารถในการพัฒนาตนเองและจากเกณฑ์การประเมินของศูนย์ฯ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน
 • รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เช่น MS Office, Power Point, รวมถึง Social media เพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้

เอกสารการสมัคร 

 • ใบสมัครกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ (ชาย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 • สำเนาใบผ่านงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

การสมัคร 

 • Download แบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่
 • กรอกข้อความให้ครบถ้วน ส่งมาที่ e-mail: quitline1600@hotmail.com  หรือ quitline1600@thailandquitline.or.th จากนั้นรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์  เอกสารการสมัครนำมาพร้อมวันสัมภาษณ์

หมายเหตุ เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ จะเป็นช่วงการฝึกอบรมมีกำหนด 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ช่วงทดลองงานมีกำหนด 3 เดือน (มีค่าตอบแทน) 

เอกสารแนบ
form.pdf (80 kB)
หมวดหมู่บทความ
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th