งานวิจัย

โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์

2015-06-18 20:41:24

ผลของการติดตามให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ต่อคุณภาพชีวิตและอัตราการเลิกสูบบุหรี่ (Effects of Follow-up Support Calls on Quality of Life and Quit Rate among Smokers calling Thailand National Quitline)

2015-06-18 20:41:04

Do Quitline callers represent Thailand smoker population

2015-06-18 20:40:51

Quit rate and determinants among Thailand National Quitline callers

2015-06-18 20:40:37

รูปแบบการติดตามและผลลัพธ์การเลิกบุหรี่

2015-05-02 13:50:59

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th