งานวิจัย

Do Quitline callers represent Thailand smoker population

2015-06-18 20:40:51

Quit rate and determinants among Thailand National Quitline callers

2015-06-18 20:40:37

รูปแบบการติดตามและผลลัพธ์การเลิกบุหรี่

2015-05-02 13:50:59

ชีวิตปลอดบุหรี่ ๑ ปี

2015-05-01 19:19:56

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th